Doručení po celé ČR jen za 1 Kč

1. Obchodní podmínky

Tyto obchodní a reklamační podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je společnost Kvety.sk s.r.o., se sídlem Kriváň 351, 962 04 Kriváň, Slovenská republika, IČ: 36642; IČ DPH: SK2022068829, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Banské Bystrici, Oddíl: Sro, Vložka č.j. 10851/S-Zbl (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Kvety.sk s.r.o., se sídlem Kriváň 351, 962 04 Kriváň, Slovenská republika
IČO: 36641715 zapsaná v Obchodním rejstříku
Okresního soudu v Banskej Bystrici, Oddíl: Sro, Vložka č. 10851/S-Zbl
DIČ: 2022068829
IČ DPH: SK2022068829
Telefon: +420 210 012 018
E-mail: info@flolivery.cz

Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI) 
Inspektorát SOI pro Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1
odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele a právní odbor
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71, fax. č: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Podmínky a omezení prodeje

Ve smyslu zákona č.219/1996 Z.z. o ochraně před zneužíváním alkoholických nápojů je prodej alkoholických nápojů umožněn pouze osobám starším 18 let. Před vložením alkoholického nápoje do košíku je proto kupující vyzván, aby potvrdil, že ke dni objednávky dovršil 18 let. Zástupce prodávajícího je v případě pochybností oprávněn při doručení zboží ověřit tuto skutečnost vyžádáním platného dokladu totožnosti.

1.1

Tyto obchodní a reklamační podmínky ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišně od těchto obchodních a reklamačních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Takto dohodnuté podmínky nesmí být v rozporu s jinými právními úpravami (zkrácení lhůty pro vrácení zboží, záruční doby apod.)

1.2

Doplňkovou smlouvou se pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumí smlouva, na jejímž základě kupující nabývá zboží nebo je mu poskytnuta služba, která souvisí s předmětem kupní smlouvy, pokud je zboží dodáváno nebo služba poskytovaná prodávajícím nebo třetí osobou na základě jejich dohody.

1.3

Zobrazená kupní cena za zboží na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající zahrnuje i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem Slovenské republiky a nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby. Všechny akcie platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního zboží není uvedeno jinak.

1.4

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli upravit cenu zboží uvedenou na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.

1.5

V případě, že prodávající nedodrží své povinnosti uvedené v platných právních předpisech Slovenské republiky nebo Evropských společenství nebo v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, může si kupující uplatnit své právo vůči prodávajícímu prostřednictvím příslušného soudu.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

 

2.1

Návrh na uzavření kupní smlouvy zasílá kupující prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného registračního a objednávkového formuláře na internetové stránce prodávajícího, kterým zaslal návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva k zboží označenému kupujícím za kupní a za podmínek, uvedených v této objednávce (dále jen „objednávka“).

2.2

Následně po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen „potvrzení doručení“). Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně jeho objednávky.

2.3

Potvrzení doručení obsahuje údaje o tom, že prodávajícímu byla doručena objednávka, není však akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.4

Prodávající následně zašle na e-mailovou adresu kupujícího informaci o tom, zda byla objednávka kupujícího akceptována (dále jen „akceptace&objednávky“). Akceptace objednávky obsahuje informaci o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o předpokládané dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o případné ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), případně i jiné potřebné údaje.

2.5

Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky v elektronické nebo písemné podobě kupujícímu.

2.6

Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že:

a.

o hlavních vlastnostech zboží nebo charakteru služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,  

b.

o obchodním jméně a sídle prodávajícího informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,  

c.

o telefonním čísle prodávajícího a o dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty a číslo faxu, pokud je má informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a  reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,  

d.

o adrese prodávajícího, na které může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jiný podnět informoval v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího, 

e.

o celkové ceně zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní nebo pokud vzhledem k povaze zboží nebo služby nelze cenu přiměřeně určit předem, způsob, jakým se vypočítá, jakož i o nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem o skutečnosti, že kupující je bude povinen uhradit informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,  

f.

o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, o informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů kupujícího informoval v příslušných článcích těchto obchodních a reklamačních podmínek, ktoré jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího, 

g.

o informaci o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

h.

o poskytnutí formuláře na odstoupení od kupní smlouvy informoval v čl. 10 a v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající zároveň poskytl samotný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

i.

o informaci, že odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, bude nést náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 2. 3 zákona č . 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku"), a odstoupí-li od kupní smlouvy také náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

j.

o povinnosti kupujícího uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 ods. 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, odstoupí-li kupující od smlouvy o službách poté, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 ods. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

k.

o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

l.

o poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby dle ust. § 622 a 623 Občanského zákoníku informoval v čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

m.

o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad, než stanoví § 502 občanského zákoníku, pokud ji výrobce nebo prodávající poskytuje, jakož i informace o existenci a podmínkách asistence a služeb poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, pokud je taková pomoc poskytována, informoval na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího a v článku 9 těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

n.

o existenci příslušných kodexů chování, které se prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může kupující s nimi seznámit nebo získat jejich znění, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,

o.

o délce trvání smlouvy, jde-li o smlouvu uzavřenou na dobu určitou; jde-li o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo jde-li o smlouvu, při které se automaticky prodlužuje její platnost, také informaci o podmínkách vypovězení smlouvy informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

p.

o minimální délce trvání závazků kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

q.

o minimální délce trvání závazků kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

r.

o funkčnosti včetně použitelných technických ochranných opatření k zajištění elektronického obsahu, je-li to vhodné informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

s.

o kompatibilitě elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o kterých prodávající ví nebo je rozumné očekávat, že o nich ví, je-li to vhodné informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

t.

o možnosti a podmínkách řešení sporu mimosoudní cestou prostřednictvím systému alternativního řešení sporů, pokud se prodávající zavázal tento systém využívat informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

u.

o úkonech potřebných k uzavření kupní smlouvy tak, že tyto potřebné úkony popsal v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

v.

o tom, že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodejce a je kupujícímu dostupná poté, co si ji kupující písemně vyžádá informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

w.

o tom, že jazykem nabízeným k uzavření smlouvy je český jazyk informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.

2.7

Pokud prodávající nesplnil informační povinnost o úhradě dodatečných poplatků nebo jiných nákladů podle bodu 2.6. písm. e) těchto obchodních a reklamačních podmínek nebo o nákladech na vrácení zboží podle bodu 2.6. písm. i) těchto obchodních a reklamačních podmínek, kupující není povinen tyto dodatečné náklady nebo poplatky uhradit.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1

Prodávající je povinen:

a.

dodat na základě objednávky potvrzené akceptací kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a lhůtě a zabalit je nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,

b.

zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy SR a ČR.

c.

neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvanlivém nosiči, například prostřednictvím emailu. Potvrzení musí obsahovat všechny informace uvedené v bodě 2.6. včetně formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy.

d.

předat kupujícímu nejpozději v okamžiku zaevidování doručení zboží v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy SR a ČR (návody v českém jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

3.2

Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3

Pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě nebo určené těmito obchodními a reklamačními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy ( stornovat objednávku). Odstoupit od kupní smlouvy nebo stornovat objednávku může kupující doručením e-mailu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy resp. stornování objednávky kupujícímu na jím určený účet, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě neodpoví na nabídnuté náhradní plnění prodávajícím ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V případě odstoupení od kupní smlouvy pokud kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, prodávající je povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1

Kupující byl prodávajícím obeznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.

4.2

Kupující je povinen:

a.

pravdivě vyplnit registrační a objednávkový formulář.

b.

zajistit převzetí objednaného a dodaného zboží

c.

zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve sjednané lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,

d.

potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.3

Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami.

5. Dodací a platební podmínky

5.1

Obvyklá dostupnost zboží je uvedena u každého zboží na internetové stránce elektronického obchodu.

5.2

Prodávající je povinen dodat věc kupujícímu v časovém rozsahu, který si kupující zvolí z nabízených možností při vyplňování objednávkového formuláře. Pokud vinou prodávajícího nebyl splněn závazek dodat věc ve lhůtě podle první věty, má kupující nárok na dodání věci v co nejkratší lhůtě, o které prodávající informuje kupujícího. Kupujícímu vzniká právo na vrácení přepravních nákladů nebo přepravních příplatků. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

5.3

Barevné zobrazení zboží na monitoru nemusí přesně odpovídat reálným barevným odstínům, jak je bude kupující vnímat ve skutečnosti. Zobrazení barevných odstínů je mimo jiné závislé i na kvalitě zobrazovacího monitoru, resp. jiného použitého zobrazovacího zařízení.

5.4

Kupující je povinen zajistit převzetí zboží v místě, které je prodávajícím a kupujícím dohodnuto v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v době před doručováním zboží (dále jen „Místo“). Kupující je povinen zajistit převzetí zboží v časovém rozsahu, které je prodávajícím a kupujícím dohodnuto v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v době před doručováním zboží (dále jen „Časový rozsah“).

5.5

V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na Místo a v Časovém rozsahu, kupující je povinen zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou uvedl v kupní smlouvě (dále jen „adresát“) nebo osobně a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Prodávající je oprávněn vyžádat si od osoby, která převezme zboží k nahlédnutí doklad totožnosti. Zboží se považuje za dodané a převzaté okamžikem doručení zboží adresátovi. Doručením zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na Místo, jeho převzetí adresátem nebo třetí osobou zmocněnou adresátem a předání zboží adresátovi nebo třetí osobě zmocněnou adresátem.

5.6

Pokud bude dodání zboží nemožné z důvodu nepřítomnosti adresáta na Místě a v Časovém rozsahu bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy, vzniká prodávajícímu nárok považovat zboží za doručené adresátovi, přičemž kupujícímu nevzniká nárok na vrácení uhrazené kupní ceny.

5.7

Adresát je povinen zkontrolovat obal zásilky ihned po doručení v přítomnosti zástupce prodávajícího. V případě zjištění existence vady obalu je zástupce prodávajícího povinen na žádost kupujícího pořídit Zápis o škodě s uvedením rozsahu a povahy vady zboží, jehož správnost potvrdí kupující. Na základě takto vyhotoveného zápisu doručeného prodávajícímu může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu článku. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího. V případě, že adresát odmítne převzít dodané zboží s vadou, veškeré účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající.

5.8

Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny bez zbytečného odkladu nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení, aniž by byly kupujícímu účtovány další poplatky.

6. Kupní cena

6.1

Kupní cena za zboží dohodnutá v kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím je uvedena v akceptaci objednávky (dále jen „kupní cena“). Je-li kupní cena uvedená v potvrzení doručení objednávky vyšší než cena za identické zboží uvedená v nabídce elektronického obchodu v době odeslání objednávky kupujícím, prodávající doručí kupujícímu elektronickou zprávu s informací o nabídce nové kupní ceny v jiné výši, která se považuje za návrh prodávajícího na uzavření nové kupní smlouvy, který musí kupující výslovně potvrdit e-mailem nebo písemně, aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy.

6.2

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží v hotovosti, resp. platební kartou při osobním převzetí zboží nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v akceptaci objednávky, nebo na internetové stránce prodávajícího v době před převzetím zboží – více informací získáte zde.

6.3

V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.4

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však jeden pracovní den před dohodnutým časovým rozsahem doručení nebo v den převzetí zboží při osobním převzetí zboží v sídle prodávajícího.

6.5

V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu ve lhůtě z bodu 6.4, prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu.

6.6

Doručení se realizuje po první uzamykatelné dveře a náklady spojené s vynáškou zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

7. Nabytí vlastnictví
přechod nebezpečí škody na zboží

7.1

Převzetím zboží na dohodnutém místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího. Kupující, který nesplňuje definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona čj. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy adresát nebo třetí osoba zmocněná adresátem převezme zboží od prodávajícího nebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy prodávající umožní adresátovi nakládat se zbožím a adresát zboží nepřevezme.

8. Reklamační řád
(odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.1

Jde-li o vadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

8.2

Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

8.3

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

8.4

Jde-li o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

8.5

Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.6

Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, která mu vyplývají z ust. § 622 Občanského zákoníku (bod 8.1. až 8.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek) a právech, která mu vyplývají z ust. § 623 Občanského zákoníku (bod 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek) tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky.

8.7

Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných předpisů SR a ČR a kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího telefonicky na čísle +420 210 012 018 nebo e-mailem na adrese reklamace@flolivery.cz.

8.8

Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. U věcí, které se rychle kazí, musí být vady uplatněny nejpozději v den následující po jejich převzetí; jinak práva kupujícího zaniknou.

8.9

Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád prodávajícího, tedy Čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Kupující byl řádně obeznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit v souladu s ust. § 18 odst. 1 1 zákona č. 1 250/2007 Z . z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující si je měl možnost v době před odesláním objednávky přečíst.

8.10

Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

8.11

Kupující má právo uplatnit během záruční doby u prodávajícího odpovědnost za vady zboží zakoupeného u prodávajícího, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající.

8.12

Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v sídle prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 1 2 Zákona tak, že doručí zboží do sídla prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit své právo podle bodů 8.1. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále jen „Oznámení o uplatnění reklamace“) např. ve formě vyplněného formuláře k uplatnění reklamace, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání k reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen v Oznámení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv vyplývajících z ust. § 622 a 633 občanského zákoníku uplatňuje.

8.13

Reklamační řízení týkající se zboží, které lze doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativně všechny následující podmínky:

a.

doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu,

b.

doručení reklamovaného zboží od adresáta prodávajícímu,

8.14

Je-li předmětem reklamace zboží dle bodu 8.8 těchto reklamačních a obchodních podmínek, kupující je kromě splnění podmínky dle bodu 8.12 písm. a) těchto reklamačních a obchodních podmínek povinen poskytnout prodávajícímu pořízenou fotodokumentaci reklamovaného zboží, která dokumentuje druh a rozsah vady zboží. Reklamační řízení týkající se zboží dle bodu 8.8 těchto reklamačních a obchodních podmínek začíná dnem doručení fotodokumentace reklamovaného zboží.

8.15

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, napr. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech, která mu vyplývají z bodu 8.1. až 8.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 622 Občanského zákoníku) a právech, která mu vyplývají z bodu 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 623 Občanského zákoníku). Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned, není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.16

Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku uplatňuje a zároveň je povinen bezodkladně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku uplatní, prodávající určí způsob vyřízení reklamace podle ust. § 2 písm. m) zákona 250/2007 S.z. ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

8.17

Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné bezvadné zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

8.18

Prodávající neodpovídá za vady zboží:

a.

není-li zásilka kompletní, resp. jde-li o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou nesdělil zástupci prodávajícímu v souladu s bodem 5.9 těchto reklamačních a obchodních podmínek, pozdější reklamace tohoto druhu bude možné uznat jen pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí kupujícím,

b.

neuplatnil-li kupující své právo, týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží dle bodu 8.8 do 10 dnů ode dne doručení zboží adresátovi,

c.

je-li vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,

d.

pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,

e.

vznikla-li vada zboží neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,

f.

vznikla-li vada zboží poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obecnými zásadami obvyklého používání zboží,

g.

vznikla-li vada zboží poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,

h.

vznikla-li vada zboží poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,

i.

vznikla-li vada zboží neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,

j.

vznikla-li vada zboží zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

8.19

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a.

předáním opraveného zboží,

b.

výměnou zboží,

c.

vrácením kupní ceny zboží,

d.

vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

e.

písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,

f.

odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.20

Prodávající je povinen o způsobu určení vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby.

O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doručen doklad o vyřízení reklamace.

8.21

Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná. Pokud není uvedeno jinak, životnost živých květin je limitována na 5 dní ode dne jejich převzetí. Zasílané potraviny v dárkových koších mají dobu minimální trvanlivosti více než 2 týdny před datem spotřeby, v případě kratší exspirační doby kontaktuje prodávající kupujícího telefonicky nebo e-mailem a zásilka je odeslána pouze se souhlasem kupujícího.

8.22

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.23

V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.24

Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.16. těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:

a.

prodávající zajistí odstranění vady,

b.

prodávající vadné zboží vymění.

8.25

Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující neurčí neprodleně podle bodu 8.16. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady.

8.26

Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.16 . těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

a.

výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů,

b.

v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.

8.27

Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v Oznámení o uplatnění reklamace a v potvrzení o uplatnění reklamace zboží dle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek.

8.28

Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

8.29

Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

8.30

Oprávnění kupujícího k uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svého práva a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží dle bodu 8.1. těchto reklamačních a obchodních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace bude případné opětovné uplatnění reklamace téže jedinečné vady (ne vady stejného druhu) zamítnuto.

8.31

Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen „odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží.

8.32

Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Zašle-li kupující zboží na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokáže-li kupující odborným posouzením odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

8.33

Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Odpoví-li prodávající na žádost o nápravu zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.

Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím Kvety.sk s.r.o., Kriváň 351, 962 04 Kriváň je Slovenská obchodní inspekce 29, 827 99 Bratislava, www.soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.34

Ustanovení Čl. 8 těchto reklamačních a obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona.

9. Zpracování osobních údajů

9.1

Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě, je-li fyzickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu, jméno a příjmení. adresáta a jeho tel. kontakt, Místo doručení.

9.2

Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě, je-li právnickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ (pokud mu bylo přiděleno), číslo telefonu a e-mailovou adresu, jméno a příjmení adresáta a jeho tel. kontakt, Místo doručení.

9.3

Kupující, který se v rámci internetového obchodu zaregistroval, si může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části Můj účet / Upravit osobní údaje

9.4

Prodávající tímto sděluje kupujícímu, že ve smyslu čl. 2. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů), ( dále jen „Nařízení“), prodávající jako provozovatel informačního systému bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotčené osoby, jelikož zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v rámci předsmluvních vztahů s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné k plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

9.5

Ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení může prodávající po doručení objednaného zboží, resp. služby kupujícímu, na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje kupujícího i pro účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží, resp. službách.

9.6

Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR.

9.7

Prodávající prohlašuje, že v souladu s Čl. 5 odst. 1 písm. a) a písm. b) Nařízení, bude osobní údaje kupujícího získávat výlučně pro účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.

9.8

Prodávající prohlašuje, že pro jiné účely než je uvedeno v těchto obchodních a reklamačních podmínkách bude získávat osobní údaje kupujícího vždy zvlášť na adekvátním právním základě a zároveň zajistí, že tyto osobní údaje budou zpracovávány a využívány výlučně způsobem, který odpovídá účelu pro který byly shromážděny a nebude je sdružovat s osobními údaji, které byly získány k jinému účelu nebo k účelu plnění kupní smlouvy.

9.9

Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

a.

své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek prokazující totožnost prodávajícího,

b.

kontaktní údaje prodávajícího, resp. odpovědné osoby prodávajícího,

c.

účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a právní základ zpracování osobních údajů,

d.

že požadované osobní údaje pro účely uzavření kupní smlouvy a řádného vyřízení a doručení objednávky je kupující povinen poskytnout,

e.

pokud se zpracování zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, že oprávněným zájmem, který prodávající sleduje, je přímý marketing,

f.

identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží, resp. identifikační údaje jiných příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů pokud existují,

g.

dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,

9.10

Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje Nařízení ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet.

9.11

Prodávající v souladu s Nařízením poskytuje kupujícímu, jehož údaje zpracovává, následující informace:

a.

totožnost a kontaktní údaje prodávajícího a v příslušných případech zástupce prodávajícího,

b.

kontaktní údaje případné odpovědné osoby,

c.

účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování,

d.

pokud se zpracování zakládá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávněné zájmy, které sleduje prodávající nebo třetí strana,

e.

okruh příjemců, nebo kategorie příjemců osobních údajů, pokud existují,

f.

v relevantním případě informaci o tom, že prodávající zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,

g.

dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,

h.

informace o existenci práva požadovat od prodávajícího přístup k jeho osobním údajům a práva na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování nebo práva namítat proti zpracování, jakož i práva na přenosnost údajů,

i.

právo podat stížnost dozorčímu orgánu,

j.

informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy, zda je kupující povinen poskytnout osobní údaje, jakož i možné následky neposkytnutí takových údajů,

k.

existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování.

Kupující má právo získat od prodávajícího kopii osobních údajů, které se zpracovávají ak ní má právo získat i všechny výše uvedené informace. Za jakékoli další kopie o které kupující požádá může prodávající účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům na pořízení kopie.

9.12

Pokud kupující uplatní své právo podle bodu 9.11 písemně nebo elektronicky a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo podle bodu 9.11, žádost se považuje za podanou podle tohoto Nařízení.

9.13

Kupující má právo u prodávajícího namítat vůči zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud kupující namítne takové zpracování, prodávající ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ode dne doručení takové námitky prodávajícímu a osobní údaje dotyčného kupujícího se pro takové účely již nesmějí a nebudou zpracovávat.

9.14

Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat o tom stížnost Úřadu k ochraně osobních údajů SR. Nemá-li kupující způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

9.15

Prodávající přijme vhodná opatření s cílem poskytnout kupujícímu veškeré informace uvedené v bodě 9.11 ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, jasně a jednoduše formulované. Prodávající poskytne informace elektronicky nebo v souladu s Nařízením jinými prostředky, na kterých se s kupujícím dohodne.

9.16

Informace o opatřeních, která byla přijata na základě žádosti kupujícího, poskytne prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od doručení žádosti.

9.17

Prodávající sděluje těmto kupujícímu, že z titulu plnění uzavřené smlouvy se při zpracování osobních údajů kupujícího předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhem příjemců:

Slovenská pošta, a.s., se sídlem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sa, Vložka č.803/S,

123Kurier, s.r.o., se sídlem Vojtaššákova 616, 02744 Tvrdošín, IČO: 46598863, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, Oddíl Sro, vložka č. 57023/L;

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., se sídlem Technická 7, 82104 Bratislava, IČO: 35834498, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl Sro, Vložka č. 26367/B,

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., se sídlem Budča 1039, 962 33 Budča, IČO: 36624942, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sro, Vložka č. 9084/S,

Slovak Parcel Service s.r.o., se sídlem Senecká cesta 1, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl Sro, vložka č. 3215/B,

9.18

Sokojnost s nákupem zjišťuje prodávající prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky. Dotazník je kupujícímu zasílán pokaždé, při uzavření smlouvy, pokud ve smyslu § 62 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů kupující neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů za účelem zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádí prodávající na základě oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem. K zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení využívá prodávající zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.sk. Tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o koupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně k jejím vlastním účelům. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícímu nebudeme dotazník dále zasílán.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1

Nemůže-li prodávající splnit své povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami, prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, resp. stornovat objednávku, pokud kupní smlouva ještě nebyla uzavřena. Stornovat objednávku může kupující telefonicky nebo doručením e-mailu. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a v případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, prodávající je povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu. Pokud prodávající není z výše uvedených důvodů schopen dodat kupujícímu zboží v ceně, která je uvedena v objednávce a tuto skutečnost oznámí kupujícímu před závaznou akceptací objednávky, prodávající není povinen akceptovat návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, resp. stornuje objednávku z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží sjednané v kupní smlouvě bez zbytečného odkladu nejpozději však ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jaký použil kupující. při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení, aniž by byly kupujícímu účtovány další poplatky.

10.2

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona čj. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“) ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, jestliže prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.3

Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

10.4

Lhůta pro odstoupení od smlouvy počíná běžet v den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud:

a.

zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, ode dne převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,

b.

dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

c.

na základě smlouvy zboží dodává opakovaně během vymezeného období, ode dne převzetí prvního dodaného zboží.

10.5

Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.6

Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č.j. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust. § 7 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.7

Odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění, zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu kupujícího.

10.8

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Od kupujícího není možné požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 odst. 3, ust. § 10 odst. 3 a 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.

10.9

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

10.10

Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívané.

10.11

Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu veškeré platby, které od něho obdržel na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. . Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než je mu doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

10.12

Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, souhlasí-li prodávající, že je bude snášet sám nebo nesplnil-li povinnost podle § 3 odst. 1 písm. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.13

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.14

Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaké použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž by kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

10.15

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používáno, poškozeno nebo neúplné, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust. §457 Občanského zákoníku ve skutečné výši. Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek uhradit prodávajícímu náhrady nejvýše ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

10.16

V souladu s ust. § 7 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

a.

prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen (např. rozbalené dezerty nebo vůně),

b.

prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele (kytice sestavené z květin podle požadavků kupujícího, věnování s textem podle zadání kupujícího nebo s fotografií dodanou kupujícím),

c.

prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze (řezané květiny a všechny produkty z řezaných květin),

d.

prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,

e.

prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy (takové zboží prodávající nabízí na své internetové stránce v sekci označené záložkou „Burza“);
I v takovém případě se však kupující a prodávající mohou dohodnout na zániku smlouvy za předpokladu, že prodávajícímu přitom nevzniknou dodatečné náklady, resp. kupující kompenzuje náklady, které by v důsledku zániku smlouvy prodávajícímu vznikly.

10.17

U Kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží uvedeného v bodě 8.8. těchto obchodních a reklamačních podmínek (řezané květiny a všechny produkty z řezaných květin), kupující může:

a.

odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží nebylo zhotoveno, nejpozději 24 hodin před časovým rozsahem, který si kupující zvolil při uzavření kupní smlouvy,

b.

odstoupit od kupní smlouvy, jestliže zboží bylo částečně zhotoveno, kupující je povinen uhradit náklady, které vznikly prodávajícímu s výrobou zboží nejvýše však do výše kupní ceny zboží,

c.

požadovat zastavení dodávky zboží, pokud zboží bylo zhotoveno, kupující je povinen uhradit náklady, které vznikly prodávajícímu s výrobou zboží a zajištěním doručení ve výši 100% hodnoty zboží a přepravy.

10.18

Ustanovení čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona.

11. Závěrečná ustanovení

11.1

V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

11.2

Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována ve formě e-mailových zpráv.

11.3

Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu a o změně zákona 128/2002 Z.z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Z.z. ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

11.4

Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

11.5

Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo doplňovat tyto obchodní a reklamční podmínky. Jakékoliv změny těchto obchodních a reklamačních podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.flolivery.cz. Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí vždy obchodními a reklamačními podmínkami účinnými v době závazné objednávky zboží.

11.6

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10.08.2023.

11.7

© 1999-2023 Kvety.sk, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli použití obsahu, zejména obrázků či fotografií je bez písemného povolení společnosti Kvety.sk, s.r.o. zakázáno.

Dokumenty

Obchodní podmínky (77.8 KB | PDF)
Formulář odstoupení od smlouvy (52.46 KB | PDF)